Egészségben - Betegségben

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által megadott személyes adatok Adatkezelője:

 

Józsa Zsuzsa egyéni vállalkozó

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Juhász Gyula út 34.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 56057634

Adatkezelő Adószáma: 57427511-1-40

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@eztbekaphatod.hu

Adatkezelési tisztviselő: Józsa Zsuzsa

Telefonszáma: +3630/849-5807

 

 

A továbbiakban: Adatkezelő.

Honlap: www.eztbekaphatod.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint adatkezelés időtartama.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),valamint a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény)a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári törvénykönyv rendelkezései  szerint.  Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő (Impresszum) biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az e honlapot felkereső egyénekre, a vállalkozóval kötelmi jogviszonyt létesítőkre. Tárgyi hatálya érvényes valamennyi – személyes adatot érintő – számítógépes és manuális adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra.

Az Adatkezelő ezért elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Józsa Zsuzsa az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Józsa Zsuzsa, 8900 Zalaegerszeg, Juhász Gyula út 34. vagy írjon az info@eztbekaphatod.hue-mail címre.

 

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Józsa Zsuzsa

8900.Zalaegerszeg, Juhász Gyula út 34.

Összes tevékenység

 

 

Az oldal Tulajdonosa kezelésében álló [www.eztbekaphatod.hu] honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva az Ön végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre az Ön azonosítása, a további látogatásainak megkönnyítése, az Ön részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás, adatbázis tárolása és működtetése, a Weboldal működésének ellenőrzése és a felhasználói élmény javításának céljából. A sütik használatához Önnek minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával.

Önnek a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

Választásának megfelelően tehát Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése a következő adatok vonatkozásában: a Tulajdonos ( Szolgáltató) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Felhasználó ( Ön)  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név) és lakcímét. A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat (név), lakcímet (számlázási cím), valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, házhozszállítás esetén a kézbesítéshez kapcsolódó adatok).

Az Elektronikus Szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadott további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az adatkezelő kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok:

Az Ön honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai;

Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Tulajdonos honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön hozzájárulása, másrészt a Tulajdonos jogos érdekének védelme. A Tulajdonos az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a honlapon történő közzététellel teljesíti, és Ön a tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Tulajdonos részére.

Ön kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Tulajdonos által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Tulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha Ön felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a fent meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

 

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatbiztonság érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük mind a manuálisan kezelt, mind az elektronikusan tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag a megadó személy felel. Minden megadott e-mail cím megadásakor minden érintett felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy a megadott e-mail cím valóban azt megadó személyhez tartozik-e , ily módon jogosult azt vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

Az érintett bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, ez alatt értve a kezelt adatok körét, az adatrögzítés időpontját és módját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos elveket, szabályokat egyaránt.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás
 • Egészségügyi szakember, orvos (tanácsadás kérés esetén)

 

Adatfeldolgozók

 

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 

 • Postai kiszállítás esetén:

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

 

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

 

A tulajdonos, Józsa Zsuzsa végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

 • Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Kft. 1144. Budapest, Ormánság u. 4. Levelezési cím: 1538. Bp. Pf. 510
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása -Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása –adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselőelérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata –adatkezelési szabályzat ésászf.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

A személyes adatok jogosultjainak jogai

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a következő jogosultságok illetik:

 

 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

 

 • Ön jogosult személyes adataihoz hozzáférni és azokat módosítani.
 • Ön jogosult ellenőrizni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, melyek az Adatfeldolgozó adatbázisában találhatóak, és joga van arra, hogy: kiegészítse, frissítse vagy kijavítsa a személyes adatait, kérje a feldolgozás ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy eltávolítását amennyiben az adatok nem teljesek vagy nem aktuálisak vagy hibásak, illetve jogsértő tartalom gyűjtése céljából lettek felhasználva vagy már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből meg lettek adva.

 

 • A jelen Adatvédelmi Irányelvekben biztosított jogok gyakorlása érdekében Ön a Szabályzatban megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az Adatfeldolgozóval.

 

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje illetve megilleti a tiltakozás joga. Jogosult ugyanis az önkéntes hozzájárulásán alapuló, az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

Ön bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A  kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban, ebben az esetben megadjuk a tájékoztatást. Amennyiben a kérelmét nem találjuk megalapozottnak és annak teljesítését megtagadjuk, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak pontatlanul vagy hiányosan kezeltek. A kérésnek az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.


Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

 1. a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
 2. a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 3. bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 4. jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.

A személyes adat törlését az Adatkezelő megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll illetve, illetve ha az Adatkezelő az Infotv. 6.§(5) bekezdésével összhangban jogosult a személyes adatok további kezelésére .

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.

 

Önnek lehetősége van kérheti személyes adatainak zárolását, amennyiben az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél , amely a személyes adat törlését kizárta. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket a Szolgáltató a Szabályzatban megjelölt elérhetőségeken fogadja.

Önnek a fentieken túl jog van tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), és az Infotv. 6.§(5) bekezdésében foglalt esetben ; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről és Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani.

 

A jogainak érvényesítéséhez kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

 

 

Jogorvoslat :

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
Amennyiben Ön kérelme az Adatkezelő által elutasításra kerül, azzal szemben Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Adatkezelő tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

Az Eztbekaphatod internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezés

 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot , hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa, mely a honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Fogalmak

 • Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel továbbiakban „Érintett” kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, míg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt- közvetlenül vagy közvetve- név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több , fizikai, fiziológiai, mentális, egészségügyi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából- szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is- személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.A GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben az egyéni vállalkozó

 

 • Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenüla személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, közlése, lekérdezése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel- használásának megakadályozása.
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása , így különösen a jogosulatlan hozzáférés, közlés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel , az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, mellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését ill. a kezelt adat törlését kéri.

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott 3. személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés :Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 • Adatállomány: Az egy nyilvántartó- rendszerben kezelt adatok összessége.
 • Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.eztbekaphatod.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai