Egészségben - Betegségben

Általános Szerződési Feltételek

www.eztbekaphatod.hu

Hatályba lépés ideje: 2021.10.10.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre.

Általános adatok:

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:Józsa Zsuzsa e.v.

Székhelye:8900. Zalaegerszeg, Juhász Gyula út 34.

Postacíme:8900. Zalaegerszeg, Juhász Gyula út 34.

Adószáma:57427511-1-40

Cég bankszámlaszáma:18203112-01491475-10010016

Képviselő neve:Józsa Zsuzsa

Honlap címe: www.eztbekaphatod.hu

E-mail cím: info@eztbekaphatod.hu

Telefonszám: +36 30 849-5807

Tárhelyszolgáltató adatai: Tárhely.Eu Kft. 1144. Budapest, Ormánság u. 4. Levelezési cím: 1538. Bp. Pf. 510

 

Fogalmak:

Felek:Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó:gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés:szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés:Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között az oldal / webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése.

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz:a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: az eztbekaphatod.hu oldal webshopjában található e-book

Vállalkozás:gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Megrendelő: az eztbekaphatod.hu oldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket / szolgáltatást, illetőleg vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím:info@eztbekaphatod.hu
 • Telefonszám:+36 30 8495807

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt vállalkozásunk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, vállalkozásunk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt vállalkozásunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén vállalkozásunk álláspontját köteles megindokolni, továbbá köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Vállalkozásunk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Vállalkozásunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Vállalkozásunk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Vállalkozásunk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:


Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a Zalaegerszegen illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a Zalaegerszegi Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Vállalkozásunkkal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.


Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Józsa Zsuzsa,) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Adatkezelési szabályok:

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a www.eztbekaphatod.hu oldalon megtalálható.

Magatartás:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eztbekaphatod.hu oldalon nem megfelelő minőségben megnyilvánuló felhasználókat minden indoklás nélkül letiltsa, megrendelését elutasítsa.

Változtatás joga:

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható termékek vételárát szabadon megváltoztathatja. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik.

Árak:

Az árak forintban értendők. Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

A weboldalon / webshopban történő vásárlás:

Az eztbekaphatod.hu oldalon e-könyvet (továbbiakban: termék) vásárolhat. A webshopban lévő termékek kizárólag elektronikus úton érhetők el, nincs fizikai megjelenése.

Webshop használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek/ szolgáltatások bemutatását és az online megrendelés opcióját.
Ha szeretne megvásárolni egy terméket, (e-bookot) azt a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik. Ha kiválasztotta a terméket, a „Tovább a pénztárhoz” gombra történő kattintással megrendelheti azt.

A megrendelés folyamán a Felhasználó elfogadja az egyetlen fizetési módot (előre utalás), szállítási módot nem kell választanai, mert a megvásárolt termék letöltő linkjét (elektronikus állomány) a fizetés beérkezése és jóváhagyása után elektronikus úton a vásárláskor megadott e-mail címére fogja megkapni 24 órán belül.

Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Pénztár oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket illetve a Számlázáshoz, kapcsolattartáshoz megadott személyes adatait. A hibásan megadott adatokért felelősséget nem vállalunk.

 

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Fontos! A megrendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül vállalkozásunk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. 

Fizetési módok: A fizetés előre, banki átutalással történik. Miután utalása beérkezett azt egy megerősítő e-mailben ezt tudatjuk Önnel és egyben a megvásárolt elektronikus kiadvány letöltő linkjét is küldjük Önnek.   Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik

Teljesítési határidő: A megrendelés után kapott automatikus visszaigazolást követően a termék 48 órán belül a megrendelő által megadott e-mail címre, Pdf formátumban érkezik.  A teljesítés után a Megrendelő által megadott adatok alapján e-számlát állítunk ki és a megadott e-mail címre 8 napon belül juttatjuk el Megrendelő részére.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy vállalkozásunk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Vállalkozásunk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztó, amennyiben az összeget kiegyenlítette és megkapta a megvásárolt terméket vagy szolgáltatást,nincsen lehetőség a pénz visszafizetésére sem részben sem egészben. 

Az oldal tartalma, szolgáltatása, Táplálkozási  tanácsadás

Szolgáltató kijelenti, hogy nem szakorvos és nem dietetikus. Szolgáltató elsősorban az általa ismert és vallott egészséges táplálkozás és életmód alapjait ismerteti meg az oldalon illetve az elérhető termékek által az oldal látogatóival, termékek megrendelőivel. A weboldal nem nyújt orvosi – egészségügyi ellátást/ tanácsadást, erre irányulóan felelősséget nem vállal. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az oldal látogatója /  Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A szolgáltatás / oldalon és e-bookban leírtak nem minősülnek gyógymódnak, egészségügyi szolgáltatásnak. Az e-book nem tetszésére hivatkozva nincs lehetőség pénzvisszafizetésre, kártérítésre. A Szolgáltató jogában áll bármely szolgáltatásra való jelentkezést indoklás nélkül vagy indoklással elutasítani.

Táplálkozási tanácsadás: Szolgáltató dietetikus szakemberrel működik együtt  a táplálkozási tanácsadás folyamán. A www.eztbekaphatod.hu oldalon dietetikai, táplálkozási tanácsadásra jelentkező / Megrendelő személyek e-mail formájában megkapják a Szolgáltatóval szerződésben álló dietetikus szakember elérhetőségeit, akivel a továbbiakban  – Szolgáltatón kívül – egyeztetik a tanácsadás kimenetelét, mivoltát. Szolgáltató ez esetben kizárólag közvetítő szerepet tölt be Megrendelő és dietetikus között a kapcsolatfelvételig, azon túl, illetve a dietetikus és Megrendelő közötti megállapodásokban már nem vesz részt, (szerződés, szolgáltatási díj stb.)  felelősséget nem vállal.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az email üzeneteket, étrend ajánlatokat, e-bookot és annak egész vagy részben történő tartalmát nem adja ki harmadik félnek sem ingyen sem nem értékesíti pénzért. Ennek megtörténte polgári és büntető jogi következményekkel jár. Ez esetben az okozott kárt Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltatónak!

 

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató Amennyiben Vis major vagy egyéb hibáján kívül eső ( baleset, haláleset, súlyos betegség, egyéb) okok következtében szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért.